RODO

 • Dane osobowe Kupującego są gromadzone i przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – zwanym RODO.
 • Dane osobowe Kupującego są gromadzone i przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit b) RODO)
  • wykonania ustawowych obowiązków Sprzedającego w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust 1 lit c) RODO).
  • w innych celach, w tym reklamowych i marketingowych dane osobowe Kupującego są gromadzone i przetwarzane przez Sprzedającego na podstawie zgody Kupującego (art. 6 ust 1 lit a) RODO).
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych jest:
 • Andrzej Ociepka Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD
  Ul. Do Wisły 6 (przecznica ul. Ciepłowniczej), Kraków
  Tel. +48 12 65 62 414
  e-mail: info@andbud.pl

 • Odbiorcami danych osobowych Kupującego, poza Sprzedającym, mogą być dostawcy usług IT, producenci oraz dostawcy towarów objętych zamówieniem złożonym przez Kupującego, firmy realizujące transport towarów zakupionych przez kupującego oraz urzędy i organy państwowe.
 • Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia zawartej umowy, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy lub do upływu okresu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi później. W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku gdy po złożeniu zamówienia nie dojdzie do zawarcia umowy przez strony, dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dane zostały przekazane Sprzedającemu.
 • Kupującemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • W przypadku gdy dane osobowe Kupującego są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak jest niezbędne aby mogło dojść do zawarcia i wykonania przez strony umowy.
 • Sprzedający informuje, że nie korzysta z mechanizmu podejmowania decyzji opartych na w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych Kupującego, ani ich profilowania.
 • Jeżeli Kupujący uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa (RODO) ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.