REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SKLEPU DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM
https://www.klinkier-sklep.pl/

  I. Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy (zwany w dalszej części regulaminu Sklepem) prowadzony jest przez Andrzeja Ociepkę, Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD z siedzibą w Krakowie, ul. Do Wisły 6 (przecznica ul. Ciepłowniczej), zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 • Dane identyfikujące Sprzedającego oraz dane pod którymi możliwy jest kontakt ze Sprzedającym:
  Andrzej Ociepka Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD
  Ul. Do Wisły 6 (przecznica ul. Ciepłowniczej), Kraków
  Tel. +48 12 65 62 414
  e-mail: info@andbud.pl
  NIP 679-008-17-27, Regon 350553044
 • Regulamin przeznaczony jest dla Klientów dokonujących zakupu od Sprzedającego, zwanych w dalszej części Regulaminu Kupującymi.
 • W odniesieniu do Klientów dokonujących zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w celach związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową nie mają zastosowania postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy (rozdział VI).
 • Z oferty Sklepu może korzystać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Sklep umożliwia dokonywania zakupów na odległość bezpośrednio w Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD w Krakowie, poprzez prezentację wyrobów ceramicznych i klinkierowych wraz z towarami uzupełniającymi znajdującymi się w ofercie Sklepu.
 • Kupujący zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami prawa. Niniejszy Regulamin określa zasady postępowania przy dokonywaniu zakupów przez Kupującego na odległość.
 • Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług Sklepu jest dostęp przez Kupującego do komputera, Internetu i przeglądarki internetowej.
 • Regulamin obowiązuje od 22.07.2021 r. i może być przez Sprzedającego w każdej chwili zmodyfikowany. Zmiany w Regulaminie nie mogą działać negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
 • Zaakceptowanie regulaminu jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
 • II. Sklep

 • Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej www.andbud.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC oraz art. 543 KC, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
 • Sprzedający informuje, że zdjęcia i opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Powyższe spowodowane może być m.in. różnymi ustawieniami monitora, specyfiką materiałów ceramicznych (odmienne wypalanie gliny w wysokich temperaturach), ekspozycją światła itp.
 • Sprzedający informuje, że istnieje możliwość zmiany, odwołania lub ograniczenia informacji handlowej zamieszczonej na stronie internetowej Sprzedającego, a także organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych, zmiany asortymentu i cen towarów, bez podania przyczyn.
 • Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych promocją.
 • III. Zamówienie i jego realizacja

 • Złożone zamówienie poprawnie pod względem formalnym, tj. zawierające wszystkie wymagane dane i informacje, Sprzedający weryfikuje sprawdzając dostępność zamówionego towaru w magazynie i ewentualnie u Producentów.
 • Procedura zamówienia:
 • Wybrany produkt należy dodać do koszyka
 • W kolejnym kroku Kupujący wybiera sposób dostawy i formę płatności, oraz podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 • W celu złożenia zamówienia należy zaakceptować regulamin i potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”.
 • Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres mailowy i jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towaru i rodzi po stronie Kupującego obowiązek przyjęcia stosownej faktury od Sprzedającego i jej zapłaty.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, po uzyskaniu informacji od Sprzedającego, Kupujący podejmuje decyzję o złożeniu zamówienia oraz sposobie jego dalszej realizacji, tj. czy zamówienie ma być zrealizowane w części czy też anulowane w całości.
 • Jeżeli towar jest niedostępny zarówno w magazynach Sprzedającego, jak również u Producentów i jest to jedyna pozycja w zamówieniu Sprzedający informuje Kupującego, że nie istnieje możliwość złożenia i realizacji zamówienia.
 • Kupujący może wycofać zamówienie do momentu zapłaty za towar.
 • Towar wraz z fakturą VAT zostanie wysłany do Kupującego lub wydany mu w siedzibie Sprzedającego dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty.
 • Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych, oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia przez Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD Andrzej Ociepka. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Szczegóły dotyczące dostępności produktów umieszczone są na stronie Sklepu przy zamawianym towarze, w przypadku produktów na indywidualne zamówienie w korespondencji mailowej indywidualnie ustalany jest czas realizacji zamówienia. Zapraszamy do kontaktu mailowego info@andbud.pl w sprawie produktów pod zamówienie.
 • IV. Odbiór towarów i transport

 • Kupujący dokonując zakupu towaru określa czy dokona odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie Sprzedającego, czy towar ma mu zostać przesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Koszty transportu oraz odebrania materiału ponosi Kupujący, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
 • Koszty transportu zależne są od wielkości przesyłki, w tym od konieczności przesyłki z użyciem palety (europalety) oraz odległości od siedziby Sprzedającego do miejsca przeznaczenia.
 • Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkiej staranności, aby zakupiony towar dotarł do Kupującego jak najszybciej, jakkolwiek Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy jak również za realizację transportu przez firmę kurierską.
 • Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności przewoźnika, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Kupujący po otrzymaniu przesyłki sprawdza jej stan i zgodność z dokumentem przewozowym, kwitując jej odbiór. Pokwitowanie dotyczy ilości sztuk w przesyłce wg listu przewozowego oraz stanu jakościowego odebranej przesyłki (wady jawne). Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki oraz niezgodności z zamówieniem powinny być stwierdzone na piśmie w protokole reklamacyjnym sporządzonym w obecności przewoźnika oraz zawierać podpis Kupującego i przewoźnika.
 • Kupujący dokonuje rozładunku towarów, we własnym zakresie, na swój koszt oraz na własną odpowiedzialność, jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej.
 • V. Płatności

 • Płatności za zakupione towary dokonywane są w złotych polskich.
 • Zapłata za zakupione towary dokonywana jest wyłącznie w formie przedpłaty.
 • Kupujący może dokonać zapłaty za towar wybierając jedną spośród następujących form płatności:
  • Przelew bankowy
  • System płatności PayU
  • Karta lub gotówka przy odbiorze osobistym
  • Zapłata jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub przyjęcia środków w kasie Sprzedającego.
 • W przypadku wyboru przez Kupującego zapłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU zastosowanie mają Regulaminy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.
 • VI. Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia każdej z nich w posiadanie.
 • Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyn, stosownie do ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 • Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej, może nastąpić tylko wtedy gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony czy zniszczony. Zwracany towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany. Niedopuszczalnym jest częściowy zwrot towaru po jego wcześniejszym „przebraniu”. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie całej umowy tj. całości zakupionego towaru, niezależnie od różnorodności asortymentu. Zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.
 • Przepisów dotyczących zwrotu towarów nie stosuje się w przypadku zakupu – odbioru towarów w siedzibie Sprzedającego.
 • Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru (dostarczeniem go do siedziby Sprzedającego) ponosi w całości Kupujący. Wraz ze zwrotem towaru musi być dostarczona kopia dokumentu sprzedaży (Faktura Vat). Do dokumentu sprzedaży Sprzedający wystawi Fakturę Korektę i odeśle listem poleconym Kupującemu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności przez Sprzedającego nastąpi po dostarczeniu towaru do Sprzedającego oraz po stwierdzeniu, że towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony czy zniszczony.
 • Odstąpienie od umowy może być dokonane przy użyciu wzoru formularza, dostępnego TUTAJ.
 • VII. Reklamacje

 • Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.
 • Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sprzedającego wymieniona w punkcie1 Postanowień ogólnych Regulaminu.
 • Tryb i zasady obowiązujące Strony określa Kodeks Cywilny, a w odniesieniu do Kupującego będącego osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument) również Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 • Nie stanowią wady towaru i nie mogą stanowić podstawy reklamacji:
  • różnice w wyglądzie zewnętrznym towarów, wynikające z ich specyfiki, specyfiki materiałów użytych do produkcji lub z procesów produkcyjnych (w szczególności: kolorystyka, faktura i struktura lica itp.).
  • w odniesieniu do produktów płytki dekoracyjne ręcznie formowane, uszkodzenia, o ile nie przekraczają 5% zakupionej partii towaru. Informacja o tej właściwości umieszczana jest w sposób wyraźny przy asortymencie towaru, którego dotyczy. Kupujący dokonując zakupu przyjmuje tę właściwość zakupionych produktów do wiadomości.
 • Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w odniesieniu do parametrów ustalonych w obowiązujących dla danego towaru normach (europejskich, polskich lub zakładowych). Normy dostępne są na: stronach internetowych producentów, opakowaniach zbiorczych lub pudełkach.
 • Reklamacje wynikające z nieprawidłowego zastosowania, nieprzestrzegania technologii wykonawczych oraz niewłaściwego transportu, rozładunku i składowania przez Kupującego lub przez osoby którymi się posługuje, nie będą rozpatrywane.
 • Sprzedający nie udziela osobnej gwarancji na towary zakupione przez Kupującego, chyba że strony uzgodniły inaczej. Dokumentem, który potwierdza jakość produktów jest deklaracja właściwości użytkowych. Deklaracje są dostępne na stronach Producentów.
 • VIII. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 • Kupujący ma prawo skorzystania z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR.
 • Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Z wyjątkiem powyższej procedury, Sprzedający nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 • IX. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a w przypadku Kupujących będących Konsumentami również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 • Sprzedający informuje, że zmiany Regulaminu oraz informacji handlowej zamieszczonej na stronie internetowej www.klinkier-sklep.pl, wprowadzone przez Sprzedającego, obowiązują od momentu ich zamieszczenia na stronie www. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, przez co rozumie się zamówienia po zapłacie dokonanej przez Kupującego.